Eğitim Nedir ? Niçin Önemlidir ?

  Eğitimle ilgili açıklamalara başlamadan önce ilk önce eğitimin tanımını yapalım.
Eğitim,önceden belirtilen amaçlar doğrultusunda insanların tutum ve davranışlarında belirli iyileştirmeler ve geliştirmeler sağlanmasıdır.Yani işle ilgili yetkinliklerin çalışan tarafından öğrenilmesini sağlamak amacıyla şirket tarafından sağlanmış bir çabayı ifade etmektedir.
 Eğitimi yetiştirme ve geliştirme olarak incelersek ;
Yetiştirme : Belirli bir işin gerektirdiği yeteneklerin ve gereklerin çalışana kazandırılmasını ifade etmektedir.
Geliştirme : Geliştirme ise var olan bu yetenek ve gereklerin iyileştirilmesini ifade etmektedir.
Yani yetiştirme “işin doğru yapılması” iken geliştirme ise “doğru işin” yapılmasıdır.

  Peki eğitim niçin önemlidir ?
Bu sorunun cevabı için öncelikle eğitimin yararlarına bakmak gerekirse ;

 • Eğitim,şirketin rekabet gücüne katkıda bulunur.
 • İşletmenin büyümesini ve müşteri beklentisini karşılamayı sağlar.
 • Müşteriler ile iletişimi kuvvetlendirir.
 • Entellektüel sermayeye katkı sağlar.

   bunun gibi daha bir çok yararı olan eğitim,şirketlerin gayri maddi sermayelerini de korumayı sağladığı için önemi kanıksanamaz derecede büyüktür.
  Günümüzde şirketlerin ayakta durabilmesi için bazı etkenlere dikkat etmesi gerekmektedir bunlar ;

 • Küreselleşme

 • Liderlik ihtiyacı

 • Gayri maddi varlıklar ve insan sermayesine daha fazla değer verilmesi

 • İş stratejisine odaklanma

 • Yeteneği çekme ve elde tutma

 • Müşteri hizmetleri ve kaliteye önem verme

 • Değişen demografi ve iş gücünün çeşitliliği

 • Yeni teknoloji

 • Yüksek performanslı iş sistemi modelleri

 • Ekonomik değişiklikler

şeklinde sunabiliriz.Şirketlerin ayakta kalabilmeleri için bu etkenlere dikkat etmesi ve önem vermesi gerekmektedir bu konuda eğitimin önemi büyüktür.

Yardımcı Kaynak : İnsan Kaynaklarının Eğitimi & Geliştirilmesi / Raymond A.NOE
                                   4.Baskı syf. :9
Reklamlar

Eğitim Geliştirme & Kariyer Yönetimi

 Günümüz insan kaynakları yönetiminde giderek önemi artan eğitim artık göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir yere sahip olmuş ve önemini gün geçtikçe arttıran duruma getirmiştir.Artık işletmeler en alt seviyeden en üst pozisyon çalışanlarına ve yöneticilerine kadar eğitim programları uygulamaya başlamış ve karşılığında çalışanın verimini,bilgi,beceri,motivasyon vs. düzeyini arttırmak ve rekabet avantajının güncellenmiş ve gelişen çalışanları sayesinde sağlanmasını beklemiştir.
 Bu derece önemli olan eğitim bizler için kariyerimizde de önemli gelişmeleri sağlayacak,bilgi ve beceri düzeyimizi arttıracak,iş tatmini sağlayacak,entellektüel sermaye birikimini attıracak ve kariyer hedeflerimizi belirlemede yardımcı olacaktır.
 Eğitim,bir konuda anlatılamayacak kadar detaylı ve önemli bir konu olduğu için sizlere daha sonraki yazılarımda ayrıntılı olarak paylaşımlar yapacağım.

İKY Nedir ?

  İKY yani insan kaynakları yönetiminin farklı bir kaynak olduğunu inceledik peki nedir İKY ?
İKY,örgüte bugün ve gelecekte rekabet üstünlüğü sağlayacak insan kaynaklarının elde edilmesiyle ve tutulmasıyla,bireysel ve örgütsel performansın arttırılmasıyla ilgili politika ve stratejilerin oluşturulmasını,programların hazırlanmasını,örgütlenmesini,yönlendirilmesi,koordine ve kontrol edilmesini içeren bir disiplindir.
  İnsan kaynakları yönetimi,insan kaynaklarının diğer kaynaklarla birlikte nasıl birlikte yürütüleceği ve yönlendirileceğine ilişkin kavramsal bir çerçeve sunar.Bu açıdan bakıldığında insan kaynakları yönetiminin iki temel amacı olduğunu söyleyebiliriz.Bunlar verimliliği arttırmak ve iş yaşamının niteliğini arttırarak rekabet üstünlüğü sağlamaktır.Tüm bunların yanında ;

 • İş gücü ile ilgili maliyetler
 • Verimlilik
 • Değişimler
 • İş gücündeki olumsuzluk belirtileri
 • Küreselleşme    İKY’nin günümüzde önemini arttıran sorunlardandır.

 Tüm bu unsurların ve bilgilerin insan kaynaklarının etken kullanılması durumda ;

 • İş gücü devir oranının düşmesi
 • Devamsızlık oranının düşmesi
 • İş kazalarının ve kayıplarının azalması
 • Hatalı üretimin azalması
 • Ürün niteliğinin yükselmesi
 • İş yeri ortamında moral ve motivasyonun artması
 • İş gören – iş veren arası çatışmaların azalması ve bir çok konuda olumlu getiriler sağladığı kaçınılmaz bir gerçektir.

  -İNSAN KAYNAKLARINI OLUŞTURAN İŞLEVLER-
 İKY’nin oluşumunda 7 temel işlev vardır bunlar ;

 1. Planlama
 2. Kadrolama (sağlama,seçme,yerleştirme)
 3. Değerlendirme
 4. Ödüllendirme
 5. Yetiştirme-Geliştirme
 6. Koruma-Güvenliğini Sağlama
 7. Endüstri İlişkileri olarak tanımlayabiliriz ancak ayrıntılı olarak ilerde sizlerle paylaşacağım.

Farklı Bir Kaynak IKY

 Bir işletmenin başarılı olabilmesi için çeşitli kaynaklara ihtiyacı vardır.Bu kaynaklar genellikle bir ürün ya da hizmet üretebilmek için kullanılan fiziksel kaynaklar,finansal kaynaklar,insan kaynakları… olarak belirtilebilir.
Bütün bu kaynaklar önemli olmakla birlikte rekabet avantajı sağlamada en önemli kaynağın insan kaynakları olduğunu söyleyebilir.Çünkü bir işletmenin fiziksel kaynakları,finansal kaynakları,üretimi,teknolojileri ve bir çok teknikleri taklit edilebilirken insan kaynakları taklit edilemez bir kaynak arasındadır.Taklit edilse dahi sonucun aynı olma olasılığı oldukça düşüktür.
  İnsan kaynağının bu tür önemli bir yere sahip olması günümüzde de kar amacı olsun veya olmasın tüm örgüt ve yöneticiler tarafından göz önüne alınan önemli bir yere geldiği görülmektedir.
  Günümüzde ve gelecekte önemi gittikçe artan insan kaynakları yönetimi (İKY) adına güncelleştirilmiş bilgileri,bilinmeyenleri ya da eksik olan bilgilerimizi tamamlamak için faydasının olmasını umarak bu siteyi hazırlamış bulunmaktayım.Gün geçtikçe büyümesi, örnek olması ve kaynak olması dileğiyle…

Sevgiler,

Gizem